Tærsklen til et nyt år giver altid anledning til, at se tingene i en kombination af de enkeltdele der springer i øjnene og de helheder vi pejler efter som fællesskab.

2018 bød på mange gode initiativer og tiltag, som alle medvirker til at præge den kultur vi ønsker at give næring og opmærksomhed med Faxe i Fællesskab. Tiltag, som baner vej for nye løsninger og større sammenhængskraft. Når noget kører fast eller går i baglås, så forstå det som en ledetråd; en invitation til at undersøge hvilken anden og smartere løsning der beder om at blive sat ord på. Beretningerne nedenfor viser tydeligt, at når fællesskaber for alvor viser åbenhed overfor andre faggrupper, sætter sig i borgerens/brugerens sted, og indgår i nye relationer, findes der vej til rigtig meningsfulde løsninger. Læs her et udsnit af de dejlige og praksisnære eksempler på hvorfor og hvordan det kan betale sig at tænke på tværs og inddrage alle relevante aktører. Sammen kan vi mere!


- I forbindelse med implementeringen (af Cura) var en gruppe medarbejdere tilstede i Tastecentral, hvor fagligheder fra forskellige enheder var til stede; Visitation, Træning, Plejecenter, Hjemmepleje og Sygepleje. Med stor motivation gik alle i gang med at løse opgaven. Trods udfordringer og frustrationer fandt I ny energi, til at finde løsninger til implementering af Cura.

Susanne, Sundhed & Pleje, Faxe Vest


- (Vi er stolte af) At Kildebo har gennemført ændrede arbejdsgange, som tilgodeser øget brugerinddragelse, at vi har igangsat udviklingsprojekt SFT (Social Færdighedstræning) i samarbejde med Socialstyrelsen, Jobrehabiliteringsteamet og Socialcentret, at der er blevet skabt flere erfaringer med konkret samarbejde inden for egne rækker.

Dan, Socialpsykiatri og Neurorehabilitering


- Første sygefraværssamtale mellem borger og arbejdsgiver har været afholdt på private og offentlige arbejdspladser. Det betyder, at mange afdelinger i Faxe kommune har været i kontakt med jobrehabiliteringscentret. En metode vi glæder os til at fortsætte med i 2019.

Lone, Jobrehabiliteringscentret


- 2018 er det første år med Task Forcen, og hvilket spændende og lærerrigt år! Vi har hjulpet over 20 familier, så børn og forældre er kommet i job, skole og uddannelse. Herudover er familiernes trivsel øget markant, og de er hjulpet til at stå på egne ben, fri af offentlig forsørgelse. Det lykkes, fordi Task Forcen udlever Faxe I fællesskab.

Karina, Centerstaben, Familie, Social og Beskæftigelse


- Vi begyndte året med igangsættelse af Satspulje projektet ”Sundt og Trygt Videre”. Et øget samarbejde mellem forældre, sundhedspleje og dagtilbud om bedre overgange for børnene, når de skal i ny institution - det være sig vuggestue, dagpleje eller børnehave. Det (samarbejde) kommer der rigtig mange gode refleksioner og perspektiver ud af, som i sidste ende giver en mere nuanceret opgaveløsning til gavn for børn og familier.

Dorte, Sundhedsplejen


- Vi har holdt ”Åbent hus” sammen med Østskolen, med henblik på at give forældrene god information omkring den kommende skolestart. Her har både Sundhedspleje, PPR og Tandpleje deltaget – og det har været en rigtig god samarbejdsoplevelse, som forældrene har været glade for og som har givet dem en god indsigt i den kommende skolestart.

Maiken, Område Øst


- Afholdelsen af året Handicap Grand Prix i Faxe 2018 er vel overstået. Forberedelserne til arrangementet har løbet igennem hele året og har været kendetegnet af brugerinddragelse på tværs af FSU; Beskyttet Beskæftigelse har været en del af styregruppen bag, STU elever har samlet gaver hos lokale erhvervsdrivende, Aktivitets og Samværstilbuddet har lavet pynten sammen med skolernes 1.kl. årgange, Værestederne lavede verdens bedste Hawaii Bar og medarbejdere i FSU har skabt og banet vejen for, at dette blev brugernes fest.

June, Faxe Sociale Udviklingscenter


Et godt samarbejde på tværs i organisationen, er et godt udgangspunkt for samskabelse. Når det yderligere krydres med alsidig tænkning, skæve løsninger og metoder sker blandt andet…:


- Ét af punkterne på vores personalemøder handler om ”en god fortælling siden sidst”, og I har været gode til at komme med jeres oplevelser og historier. Fx, fik vi en god historie om innovation, hvor Værkstedet og Brolæggerne fandt på en måde hvordan den nye flise / kantstens suge maskine kunne placeres på den lille gummiged. Dette har resulteret i en bedre løsning af arbejdsopgaverne med sætning af kantsten og lægning af fortovsfliser.

Torben, Vejafdelingen


- Et eksempel er hvordan Maglemuen med sit gode udsyn over landskabet formåede at skabe kreative løsninger, da hele vuggestuen skulle have indlagt varme i gulvet. I samarbejde med foreningslivet formåede I at få skabt en spændende og anderledes periode for børnene ude i spejdernes Skovhytte.

Laila, Dagtilbud Vest


- Hen over sommeren har vi haft meget travlt med at vande alt det nyplantet på skolerne, samt sommerblomsterne i Faxe og Haslev. Det slog ikke til med én bil så vi måtte lave én mere, men det var værkstedet meget raske til at få fixet. Da det viste sig heller ikke at være nok, fik vi fat i en gammel slamsuger fra maskinparken, som ikke var i brug mere. Igen var vores værksted lynhurtige til at få den brugbar. Så havde vi lige pludselig 5000 l vand, det hjalp en del.

Johnny, Park og Rottefolkene


Når brugerne/borgerne medtænkes og inddrages, har vi fat i et helt afgørende træk ved samskabelse. I 2018 gav det både gode praktiske resultater og gladere borgere:


- 2018 blev året hvor vi fik produktionen af den varme mad tilbage i køkkenerne på plejehjemmene. Samtidig med denne ændring har vi etableret mad og måltidsgrupper på alle plejecentre. Det er i disse grupper vi bl.a. samskaber med borgerne. Her er der, for borgerne, mulighed for indflydelse på den daglige kostplan, samt ønsker til hvordan borgerne ønsker at afholde arrangementer i forbindelse med højtider og lignende.

Bente, Køkken og madproduktion


- At udføre arbejde der giver merværdi for borgerne - det er I allerede rigtig gode til. Også i 2018 har flere borgere rost jeres flotte arbejde. Nogle har rost jeres arbejde i aviserne, andre har skrevet mail til hele Byrådet og så er der nogle borgere der har sagt det direkte til mig. Det der bl.a. fremhæves er, at borgerne føler sig hørt og forstået og at I har fokus på, at støtte op om deres ressourcer. Godt gået!

Helle, Træningsafdelingen


Ingen er længere i tvivl om, at vores kultur Faxe i Fællesskab, er stærkt præget af samskabelse som begreb og metode – også i 2019. Man skal ville det for at kunne det; Der skal energi og vilje til at frigøre potentialer og det er der fokus på:


- Vi vil i 2019 fokusere på at skabe optimale og sikre IT-løsninger til kommunens medarbejdere, til gavn for borgerne. Herudover vil vi have fokus på brugerinddragelse, og vil oprette et brugerpanel, der skal understøtte og sikre at vi nytænker måden vi gør tingene på, til størst muligt gavn for alle parter.

Gitte, IT og Digitalisering


- Vi skal bl.a. have fokus på ”Den gode indflytning”. Her skal vi prøve hjemmebesøg før indflytning af, hvor det er muligt. Vi skal evaluere med beboeren og dennes pårørende, om hvordan vi kan optimerer, så det bliver meningsfyldt for beboeren. ”Hvad skal vi gøre mere eller mindre af, holde op med, begynde med?”

Anette, Plejecentrene Faxe Øst


- Det nye år byder også endelig på en samlet UngeVej på Søndergade 12 i Haslev. Én indgang for kommunens unge under 30 år, hvor vi arbejder på tværs af vores fagligheder i hhv. UU, Børn og Unge, Handicap og Psykiatri samt jobcenterområdet og dermed understøtter de unge i at komme i uddannelse og job. Her glæder vi os til endelig, at kunne byde Børn og Unge medarbejderne velkommen. Vi vil være generøse og understøtte, at der også bliver plads til jer – og vi glæder os så meget til et endnu tættere samarbejde.

Vibeke, Jobcenter Faxe


- I Sundhedsfremme er vi i gang med at drøfte sundhed med alle centre. En spændende proces, som jeg er overbevist om, vil resultere i nye innovative og tværgående tiltag i det nye år. Tiltag til gavn for både borgere og medarbejdere i Faxe Kommune – sund, sundere og gladest i Faxe! (…) Ingen i Faxe må være i tvivl om alle de mange tilbud og kompetencer, som er samlet her.

Birgitte, Sundhedsfremme og Faxe Sundhedscenter


Vi lykkes – ikke på trods af vores forskelle, men på grund af vores forskelle. Mens fortællingernes alsidighed fortæller noget om vores bredde, fortæller ambitionerne samtidig historien om det der binder os sammen.

 Borgeren i centrum – Borgerens centrum

 Digitalisering i takt med tiden

 Fravær til Nærvær

 Endnu bedre på tværs – Relationel kapacitet

 Prøvehandlinger – på alle niveauer!

ET NEDSLAG I TID:

EN DEL AF VORES

FÆLLES FORTÆLLING,

VED ÅRSSKIFTET 2018-2019

I forbindelse med en af de klassiske streger i sandet - årsskiftet - har vi i år bedt alle niveau 4 ledere i hele Faxe Kommune kigge på året der er gået og året der kommer.

Det blev til en over 60 sider lang beretning, som er delt på kommunens intranet. Vi synes imidlertid også, at andre skal have lov til at kigge med. Vi arbejder målrettet på at skabe en organisation, som er åben og indbydende til at finde løsninger i fællesskab.

Her er et lille sammendrag.

Sidste år var det centercheferne der havde fornøjelsen - se hvad de var optaget af ved årsskiftet 2017-2018.

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved