DOGME HJALP OS

TIL AT SAMSKABE

Jagten på innovative løsninger

SAMSKABELSE

Center for Ejendomme


Vil du vide mere?

Kontakt Marie Nobis Israelsen

maisb@faxekommune.dkFAKTA

Faxe Kommunes ejendomsstrategi 2015

Faxe Kommune vedtog i 2015 en ny ejendomsstrategi. Byrådet afsatte anlægsmidler til gennemførsel af alle ændringer vedtaget i ejendomsstrategien. Budgettet omfatter bygningsforbedringer, indretning til multianvendelse og nedrivninger. Med ejendomsstrategi 2015 vil Faxe Kommune:

• Sikring bæredygtige bysamfund

• Skabe økonomiske besparelser

• Skabe energibesparelser

• Opgradering af bygningsmassen

• Satse på udearealer som undervisningsfacilitet

• Imødekomme daginstitutionernes pladsbehov

• CO2 besparelse på 50.000 ton

• Reduktion i den kommunale bygningsmasse med 23.000 m2

• Årlige varige besparelser på bygningsdrift 38,3 mio. kr.

I 2015 satte Faxe Kommune sig et ambitiøst mål på ejendomsområdet indeholdende et vigtigt dogme. Vi ville reducere det opvarmede areal uden at fjerne kommunale tilbud i lokalsamfund. Processen var krævende, men med dogmet har vi skabt innovative løsninger i samarbejde med institutioner og brugere.


I 2014 beslutter Faxe Kommune at kortlægge alle kommunale ejendomme for at skabe et samlet overblik over, hvordan vi kan spare energi, udnytte vores kvadratmetre bedre og reducere omkostninger til vedligehold. På det tidspunkt har Center for Ejendomme i flere år arbejdet med at energioptimere og vedligeholde en større og ældre bygningsmasse, men kunne ikke komme i mål med den økonomi der var til rådighed.

Bæredygtige lokalsamfund

Kortlægningen af bygningsmassen viser, at Faxe Kommune kan opnå store besparelser ved at sælge eller rive de ældste bygninger ned. Men i 2015 slår Faxe Kommunes byråd slår fast, at ingen by må miste en skole eller en daginstitution som følge af den nye ejendomsstrategi. De mindre byer skal også fremover være bæredygtige lokalsamfund med skoler, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Dette dogme bliver afgørende for, hvordan vi i praksis gennemfører ejendomsstrategien. 

Beslutninger på oplyst grundlag

Politikerne har truffet beslutningerne på et oplyst grundlag. Enhver foreslået løsning er blevet regnet igennem og der er anslået anlægsudgifter, driftsudgifter, areal/bruger, efterslæb, forholdet mellem børneareal og driftsareal. Hvis byrådet besluttede at bevare en stor selvstændig bygning kun til SFO, vidste de godt hvad de økonomiske konsekvenser var. Hvis de omvendt valgte at gennemføre flytninger, oplyste sagen dem også om hvad forbehold og bekymring brugerne havde.  Politikerne har været modige og har holdt fast i at optimere på bygningsmassen, også selvom der har været stor modstand, men samlet set viser evalueringen stor tilfredshed med de løsninger som nu er gennemført og ikke mindst den store involveringsproces der har været.

Samskabelse

Byrådet har udstukket en bunden opgave for hvert lokalsamfund, fx: ”Der skal være plads til SFO og klub på skolen. Foreslå en løsning, der højest koster 1 mio. kr.”

En projektleder fra Center for Ejendomme har så skullet finde de praktiske løsninger sammen med ledere og medarbejderrepræsentanter for de berørte afdelinger: ”Det er den her kamel der skal sluges”

Det har for så vidt stået frit for hvor aktivt man ville medvirke fra afdelingernes side, men der blev fremlagt et løsningsforslag under alle omstændigheder. Løsningsforslag skulle godkendes i alle relevante politiske udvalg og derefter byrådet, før de kunne føres ud i livet. Enkelt gange er der fremlagt et forslag som ikke alle interessenter kunne gå ind for, vedlagt en forklaring fra de parter der ikke mente det var en god løsning. Og enkelte gange har man fremlagt en samlet indstilling om, at byrådets opgave ikke kunne løses tilfredsstillende.

Men de allerfleste gange har den ”tvungne samskabelse” resulteret i et godt forslag, som alle kunne bakke op om.

Forstå de bagvedliggende behov

Arbejdet med at implementere den nye ejendomsstrategi har lært flere vigtige lektier. De daglige brugeres behov skal tages meget seriøst. Det betyder ikke, at vi skal godtage institutionens første løsningsforslag. De underlæggende behov skal først afdækkes og opfyldes. Mange brugere er tilbøjelige til at tænke ét rum - én funktion. Her kan vi inspirere institutionerne til at finde på kreative løsninger til multianvendelse. Et forkortet eksempel kunne være:

”Vi har brug for dét motorikrum”.

Hvorfor: ”For at kunne træne med børnene, ellers kan de ikke udvikle motorik, sprog - hjernen!”

– Det lyder vigtigt! - Men, I bruger kun motorikrummet 10 timer om ugen, kan det måske indrettes så det resten af tiden indbyder til fri leg som en del af et fællesrum? - Hvordan kunne dét se ud?

Resultater

Det har været hårdt og lærerigt for organisationen som helhed. Men vi har fået en sundere økonomi, lavere CO2 udledning, indretninger der passer bedre til brugernes behov samt en bedre forståelse for andre faggrenes arbejde og hvordan vi alle sammen arbejder sammen om at vedligeholde en god sund kommune.

Projektet har både ført til en stor varig besparelse (både på økonomi og udledning af CO2) og et bedre match mellem behov og de tilbudte rammer. Nogle af de rømmede ejendomme er blevet solgt, men de værste energisyndere er blevet nedrevet.


En del af vores DNA:

"Løs det sammen

- kommune for fremtiden"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved